Opće odredbe i uvjeti poslovanja

Opće odredbe i uvjeti za veleprodaju cvijećarskih proizvoda sastavljeno na temelju uredbi koje je sastavilo Udruženje veletrgovaca cvjećarskih proizvoda (VGB) te registriralo pri Gospodarskoj industrijskoj komori u Amsterdamu pod br. 4059609.

I.OPĆE ODREDBE
 1. Ove opće odredbe i uvjeti primjenjuju se na sve ponude tvrtke J. van Vliet Zagreb d.o.o. kao veletrgovca cvijećem i sadnicama (Prodavatelj), na sve sporazume sklopljene između Prodavatelja i klijenta (Kupac) te na provođenje tih sporazuma.
 2. Sve promjenjive odredbe moraju se izričito pismeno ugovoriti te će se nadopunjavati na ove Opće odredbe i uvjete. Ukoliko promjenjive odredbe nisu u skladu s ovim Općim odredbama i uvjetima, promjenjive odredbe imat će prednost pred Općim odredbama.
II.PONUDE/SPORAZUMI
 1. Dostavljenje ponude neće obvezivati Prodavatelja, osim ako ne definiraju vremenski rok. Ukoliko je Kupac prihvato neobvezujuću ponudu, Prodavatelj može povući ponudu unutar dva radna dana od trenutka prihvaćanja.
 2. Sporazum se smatra zaključenim s izričitim prihvaćanjem narudžbe Kupca na ustaljeni način u ovom sektoru.
 3. Ponude su jednokratne i ne odnose se na opetovane narudžbe.
III. CIJENE
 1. Cijene se općenito određuju nakon prihvaćanja narudžbe.
 2. Cijene su EXW (Prodavatelj je izvršio svoju obvezu, te trošak i rizik nad robom prelazi na Kupca kad Prodavatelj stavlja robu na raspolaganje kupcu i to u svojim prostorijama ili na drugom imenovanom mjestu. Roba ne mora biti utovarena, niti obavljeno izvozno carinjenje.)
 3. Cijene ne uključuju porez na dodanu vrijednost, troškove uvoza, ostale poreze i namete, cijene provjere kvalitete i/ili fitosanitarnog ispitivanja, troškove utovara i istovara, pakiranja, prijevoza, osiguranja te ostale troškove.
 4. Cijene su izražene u kunama, osim ako na računu nije navedena druga valuta.
 5. DOSTAVA I VRIJEME DOSTAVE
 6. Sva navedena vremena dostave samo su procjene te se ni u kom slučaju ne mogu smatrati obvezujućima, osim ako nije drugačije izričito napismeno dogovoreno. Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakve gubitke Kupca koji nastaju kao posljedica prekoračenja rokova dostave.
 7. Ukoliko Prodavatelj ne može dostaviti narudžbu ili dio narudžbe, obavijestit će Kupca u najkraćem roku. Ukoliko Prodavatelj ne može dostaviti naručenu količinu, može dostaviti manju količinu ili odgoditi ispunjavanje narudžbe i/ili dostaviti druge proizvode koji su slične ili iste vrijednosti  u dogovoru s Kupcem.
 8. Ukoliko nije izričito napismeno dogovoreno drugačije, skladište, trgovina ili objekt za obradu ili bilo koje drugo mjesto definirano od strane Prodavatelja, smatrat će se mjestom preuzimanja dostave.
 9. Dostava je besplatna samo ako je tako dogovoreno i naznačeno na potvrdi narudžbe od strane Prodavatelja.
 10. Prodavatelj zadržava pravo neispunjenja narudžbi ukoliko Kupac nije platio prethodne narudžbe unutar dogovorenog vremenskog roka
 11. Ukoliko Kupac ne preuzme narudžbu u dogovoreno vrijeme na dogovorenom mjestu, Kupac snosi odgovornost za bilo kakav gubitak kvalitete proizvoda zbog skladištenja. Naručeni proizvodi bit će dostupni Kupcu tijekom skladištenja te će se skladištiti na teret i rizik Kupca.
 12. Ukoliko Kupac ne preuzme proizvode nakon privremenog perioda skladištenja (koji se smatra razumnim u odnosu na vrstu proizvoda), te ako je mišljenje Prodavatelja da gubitak kvalitete i/ili propadanje proizvoda to zahtijeva u cilju smanjenja gubitka, Prodavatelj ima pravo prodati proizvode trećoj strani.
 13. Nepridržavanje odredbi od strane Kupca ne oslobađa ga obveze plaćanja pune cijene.
 14. Prodavatelj nije odgovoran za gubitke nastale kao posljedica neuspjele dostave.
 15. VIŠA SILA
 16. U slučaju Više sile Prodavatelj smije raskinuti sporazum ili privremeno odgoditi dostavu.
 17. Viša sila uključuje, no nije ograničena, na okolnosti poput građanskih nemira, rata, štrajkova (čak i kada Prodavatelj štrajka), prirodnih katastrofa, epidemija, terorizma, vremenskih uvjeta, prometnih uvjeta poput zapreka na cestama, radova na cestama ili prometnih čepova, požara, vladinih mjera i sl.
 18. PAKIRANJE
 19. Proizvodi se pakiraju na način ustaljen u trgovini cvijećem i biljkama od strane Prodavatelja u skladu s dobrom poslovnom praksom, osim ako drugačije nije pismeno ugovoreno.
 20. Ambalaža koja se ne može ponovno iskoristiti bit će naplaćena.
 21. Ambalaža koja se može ponovno iskoristiti i ostali postojani materijali (kartonske kutije, kontejneri, kante, kolica za prijevoz) koji ostaju u vlasništvu Prodavatelja, također će biti naplaćeni te se moraju vratiti Prodavatelju. Trošak povratne pošiljke bit će zasebno naplaćen Kupcu. Ukoliko je vraćeni materijal u dobrom stanju, unutar 30 dana od datuma izdavanja računa izvršit će se povrat sredstava na račun Kupca, nakon odbijanja dogovorenih troškova korištenja.
 22. Ukoliko Kupac ne vrati ambalažni materijal (kolica za prijevoz, kante…), Prodavatelj zadržava pravo da naplati troškove istog materijala Kupcu te da od Kupca nadoknadi svaki nastali gubitak.
 23. Ukoliko je naplaćen polog, isti se vraća nakon povrata materijala u dobrom stanju. Trošak povratne pošiljke bit će zasebno naplaćen Kupcu.
VII. PRITUŽBE
 1. Pritužbe koje se odnose na vidljiva oštećenja dostavljenog proizvoda moraju se dojaviti Prodavatelju putem faksa, e-maila (info@vanvliet.hr)  ili telefonski (091/6060-096) odmah nakon otkrivanja oštećenja, a unutar 24 sata od preuzimanja. Dojava pritužbe telefonskim putem mora biti napismeno potvrđena od strane Kupca unutar dva dana od preuzimanja proizvoda. Kupac ili preuzimatelj proizvoda također mora na dokumentima transporta proizvoda u pitanju, naznačiti pritužbu.
 2. Pritužbe koje se odnose na nevidljiva oštećenja dostavljenih proizvoda moraju se dojaviti Prodavatelju odmah nakon otkrivanja. Ukoliko pritužba nije poslana pismenim putem, ona se mora pismeno potvrditi unatar 24 sata.
 3. Pritužba u svakom slučaju mora sadržavati:
 4. a)detaljan i točan opis oštećenja
 5. b)činjeničnu izjavu koja potvrđuje da je dostavljeni proizvod i proizvod koji je Kupac odbio preuzeti jedan te isti.
 6. Kupac mora Prodavatelju omogućiti istragu ili pokretanje istrage kojom će se ustvrditi valjanost pritužbe na lokaciji i/ili preuzimanje dostavljenog proizvoda. Proizvodi moraju biti pohranjeni u izvornoj ambalaži.
 7. Pritužbe koje se odnose na dio dostavljenih proizvoda ne daju Kupcu pravo da vrati cijelu pošiljku.
 8. Nakon isteka gore navedenih vremenskih rokova, smatrat će se da je Kupac preuzeo dostavljene proizvode ili isporučeni račun. Prodavatelj nakon toga nije više dužan prihvatiti bilo kakve pritužbe upućene od Kupca.
VIII. ODGOVORNOST
 1. Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakve gubitke Kupca, osim u slučaju kada Kupac dokaže da je gubitak nastao s namjerom ili zbog grubog nemara od strane Prodavatelja.
 2. Manjkavosti koje se odnose na bilo koje fitosanitarne i/ili druge uvjete koji se primjenjuju u zemlji uvoda na daju Kupcu pravo da prekrši ili opozve sporazum, osim u slučaju kada je Kupac prethodno pismenim putem upozorio Prodavatelja s istim uvjetima.
 3. Prodavatelj ni u kojem slučaju nije odgovoran za posljedične gubitke Kupca. Ukoliko Prodavatelj svejedno mora nadoknaditit gubitak, novčana odgovornost Prodavatelja ne smije prelaziti vrijednost iskazanu na računu za dostavljene proizvode na koje se naknada odnosi.
 4. Ukoliko nije izričito drugačije određeno, dostavljeni proizvodi namijenjeni su isključivo za dekoraciju te nisu pogodni za konzumaciju. Prodavatelj izjavljuje da proizvodi mogu imati štetne učinke na ljude i/ili životinje u slučaju neispravnog korištenja, konzumacije, kontakte i/ili pretjerane osjetljivosti. Kupac mora isto upozorenje prenjeti svojim klijentima te se Prodavatelj izuzima od bilo kakvih potraživanja treće stranke, uključujući krajnjih korisnika, u slučaju posljedica.
 5. PLAĆANJE
 6. Plaćanje se obavlja na način na koji određuje Prodavatelj:
 7. a)gotovinom prilikom preuzimanja
 8. b)kreditnim karticama prilikom preuzimanja
 9. c)na bankovni račun Prodavatelja u roku naznačenom na računu ili avansno temeljem ponude

Svi potencijalni troškovi prijenosa bit će naplaćeni Kupcu.

 1. Kupac ne smije umanjivati cijenu za bilo koji iznos na osnovu navodne pritužbe. Kupac ne smije odgoditi plaćanje cijene proizvoda na osnovu pritužbi na dostavljene proizvode.
 2. Ukoliko Kupac kasni s uplatom nakon isteka dogovorenog roka plaćanja, Prodavatelj ima pravo raskinuti sporazum, a raskid odmah stupa na snagu. Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakve posljedice koje proizlaze iz raskidanja sporazuma.
 3. Ukoliko Kupac kasni s uplatom, Prodavatelj ima pravo naplatiti zakonski utvrđenu zateznu kamatu na iznos dugovanja od trenutka dospijeća računa do trenutka podmirenja dugovanja.
 4. Ukoliko Kupac kasni s uplatom, Kupac je dužan Prodavatelju nadoknaditit gubitak u slučaju promjene tečaja valuta.
 5. Ukoliko treća strana ima obavezu naplate dugovanja, Kupac će Prodavatelju nadoknaditi sve nastale sudske i izvansudske troškove, u minimalnom iznosu od 15% izvornog iznosa dugovanja, a s uplatom takvih troškova bez odgode.
 6. PRIDRŽAJ POSJEDOVANJA
 7. Prodavatelj zadržava pravo posjedovanja sve do potpunog podmirenja svih ispostavljenih troškova od strane Kupca.
 8. Kupac ne smije založiti proizvode niti ih koristiti kao jamstvo na bilo koji način do izvršenja uplate. Ukoliko treća strana ovrši proizvode ili ih se na bilo koji drugi način pokuša ukloniti, Kupac mora smjesta obavijestiti Prodavatelja.
 9. Kupac uvijek mora surađivati u potpunosti, na prvi zahtjev Prodavatelja da ostvari svoje pravo posjedovanja. Kupac će biti dužan Prodavatelju nadoknaditi sve troškove koji nastanu kao posljedica prava pridržaja posjedovanja te srodnih aktivnosti, kao i sve izravne i neizravne gubitke Prodavatelja koje proizlaze iz istih.
 10. Odnosno na proizvode namijenjene izvozu, od trenutka dolaska proizvoda u zemlju izvoza, zakoni zemlje odredišta primjenjivat će se na posljedice zakona o vlasništvu koje se odnose na pridržaj vlasništva. Od tog trenutka, ukoliko je dopušteno primjenjivim zakonom, primjenjuju se sljedeće odredbe uz gore navedene odredbe:
 11. a)u slučaju kršenja ugovora od strane Kupca, Prodavatelj zadržava pravo da smjesta preuzme vlasništvo nad dostavljenoim proizvodima te ambalažnim materijalima, te da ih ukloni po vlastitom nahođenju. Ukoliko je propisano zakonom, taj čin porazumijeva raskidanje sporazuma.
 12. b)Kupac ima pravo prodati proizvode u skladu s uobičajenom praksom. Kupac ovime preuzima bilo kakva potraživanja od treće strane koje proizlaze iz prodaje proizvoda. Prodavatelj priznaje preuzimanje te zadržava pravo sporenja potraživanja ako Kupac ne ispuni platne obveze.
 13. c)Kupac smije obraditi proizvode u skladu s uobičajenom praksom poslovanja, neovisno o tome miješaju li se proizvodi kupljeni od Prodavatelja s ostalim proizvodima. Prodavatelj će preuzeti posjedovanja na novonastale proizvode razmjerno udjelu proizvoda Prodavatelja u novonastaloj robi.
 14. d)Ukoliko je Prodavatelj zakonski obvezan predati dio određenog jamstva za potraživanje (ukoliko jamstvo prelazi vrijednost napodmirenih dugovanja u određenom postotku), postupit će tako čim Kupac to zatraži te ako je isto razvidno iz poslovnih knjiga Prodavatelja.
 15. PRIMJENA ZAKONA/SPORENJE
 16. Svi sporazumi na koje se u potpunosti ili djelomično odnose ove Opće odredbe i uvjeti, podložne su hrvatskom zakonu. Odredbe Bečke konvencije izričito se odbacuju.
 17. Kupac može podnijeti pritužbe, koje isključivo proizlaze ili se tiču sporazuma na koje se ove Opće odredbe i uvjeti odnose, zaduženom Trgovačkom sudu u Zagrebu. Prodavatelj može podnijeti pritužbe Trgovačkom sudu u Zagrebu ili Trgovačkom sudu s područja gdje Kupac ima registriranu tvrtku.
 18. Suprotno odredbama u poglavlju 1. i 2., Prodavatelj i Kupac mogu sporazumno podnijeti bilo kakav spor arbitražnom tijelu u skladu s Pravilima Instituta arbitrabilnosti čiju će odluku obje strane prihvatiti kao obvezujuću.
XII. ZAKLJUČNE ODREDBE
 1. Svi slučajevi koji nisu predviđeni ovim Općim odredbama i uvjetima podložni su hrvatskom pravu.
 2. U slučaju kada jedan dio ili odredba ovih Općih odredbi i uvjeta nije u skladu s obveznim pravilom državnog ili međunarodnog zakona, taj dio odredbi se neće smatrati dijelom sporazuma, a ove Opće odredbe i uvjeti će u svemu ostalom obvezivati obje stranke. Stranke će u tom slučaju djelovati kao da su sporazumno dogovorile valjanu odredbu koja odgovara namjeni nevaljane odredbe ili odredbu koja je najsličnija toj temi.

PRAVILA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

Van Vliet Zagreb d.o.o. razumije da Vam je privatnost vrlo važna te radimo sve što možemo da bismo je poštovali. Stoga se Vašim osobnim podacima koristi samo naša tvrtka te ih nikada bez Vaše privole ne prenosimo trećim stranama u komercijalne svrhe, osim ako je to neophodno za isporuku naših prozvoda ili pružanje naših usluga ili je s njima povezano.

Istovremeno se tvrtka J. van Vliet Zagreb d.o.o. obvezuje da će Vas uvijek informirati o posebnim i promotivnim ponudama koje će Vas vjerojatno zanimati. Ukoliko ne želite primati nikakve komercijane poruke od nas, možete se odjaviti s našeg popisa korisničkih adresa služeći se uputama navedenim u samim porukama.

U odjeljcima u nastavke podrobno je objašnjeno kako J. van Vliet Zagreb d.o.o. obrađuje Vaše osobne podatke kada se koristite našim uslugama i kada posjetite naše mrežno mjesto www.jvanvliet.com

Prikupljanje i uporaba osobnih podataka

Ako želite koristiti naše usluge možda ćemo morati od Vas tražiti neke osobne podatke kao što su: Vaše ime i prezime, adresu, adresu e-pošte, telefonski broj i neke druge informacije za kontakt. Možda ćemo od Vas tražiti i druge podatke koje trebamo radi isporuke proizvoda i pružanja usluga.

Osobne podatke možemo prikupiti raznim kanalima; prilikom izrade korisničkog računa, slanja narudžbe, poziva našoj korisničkoj službi, upisivanjem svojih pojedinosti u elektroničke obrasce na našim mrežnim mjestima ili portalima, preplatom na bilten ili pri traženju nformacija od nas. Pohranjuju se i Vaši podaci o plaćanju. Prikupljamo i podatke  o Vašoj uporabi naših usluga i mrežnih mjesta radi unapređenja naših usluga.

Prikupljene podatke rabimo za isporuku proizvoda i pružanje usluga, za slanje računa, za uređivanje podataka o kupcu, za upravljanje sporovima, za borbu protiv prijevara i kršenja pravila počinjenih protiv poduzeća J. van Vliet Zagreb d.o.o. i/ili njegovih zaposlenika, za unapređenje kvalitete usluga, u svrhu unutarnjeg prijavljivanja i radi planiranja i prijevoza cvijeća i biljaka.

Osobni podaci pohranjeni su za trajanja isporuke naših usluga i mogu se čuvati do sedam godina nakon što fizička ili pravna osoba prestane biti kupac poduzeća J. vam Vliet Zagreb d.o.o., osim ako od pozuzeća J. van Vliet Zagreb d.o.o. ne zatražite brisanje podataka. Ako zatražite brisanje podataka, poduzeće J. van Vliet Zagreb d.o.o. izbrisat će sve moguće osobne podatke, ali ima pravo odbiti zahtjev za brisanjem podataka u mjeri u kojoj ima zakonsku obvezu pohranjivanje osobnih podataka.

Zaštita osobnih podataka

Poduzeli smo tehničke i organizacijske mjere radi zaštite podatkovnih baza u kojima se čuvaju Vaši podaci od neovlaštenog pristupa, neovlaštene uporabe, krađe ili gubitka. Redovno vrednujemo i usvajamo sigurnosne mjere da bismo Vam i dalje mogli pružati visoku razinu zaštite.

Otkrivanje osobnih podataka trećim stranama

Ne dajemo prikupljene podatke trećim stranama osim ako je to potrebno za isporuku proizvoda i pružanje usluga ili je povezano s njima. Poduzeće J. van Vliet Zagreb d.o.o. ima pravo otkriti Vaše osobne podatke kada se od nas to zahtijeva zakonom te na zahtjev bilo kojeg mjerodavnog zakonskog tijela.

Specifične informacije o privatnosti za profesionalne kupce i njihove zaposlenike

Zaposlenici profesionalnih lupaca imaju pravo na pristup svom korisničkom računu na internetu te pravo na ispravak i brisanje svojih osobnih podataka.

Pravila zaštite privatnosti povezana s našim mrežnim mjestima

Možete posjetiti naše mrežno mjesto, a da pri tom ne upisujete nikakve osobne podatke. Pristup nekim dijelovima ili funkcijama našeg mrežnog mjesta može biti ograničen za posjetitelje bez korisničkog računa. Nakom što izradite korisnički račun i prijavite se na naše mrežno mjesto ili portal, imat ćete potpuni pristup našim proizvodima i uslugama.

Podaci za povezivanje

Bilježimo informacije o spajanju koje izvedete na naša mrežna mjesta te o softveru i uređajima koje rabite da to postignete. Te informacije obuhvaćaju Vašu IP adresu, vrijeme Vaše posjeta mrežnom mjestu, vrstu preglednika, vrstu i marku uređaja koji rabite i stranice koje posjećujete. Ti se podaci rabe radi izrade statistike i unapređenja kvalitete našeg mrežnog mjesta i usluga putem analize Vašeg ponašanja prilikom pregledavanja našeg mrežnog mjesta. Te se informacije mogu rabiti i za prilagođavanje naše ponude na mrežnom mjestu Vašim potencijalnim potrebama.

Praćenje komercijalnih e-poruka poduzeća J. van Vliet Zagreb d.o.o.

Poduzeće J. van Vliet Zagreb d.o.o. Vam može slati e-poruke da bi Vas informiralo o svojim postojećim i novim proizvodima, uslugama i promotivnim ponudama, osim ako ne iskoristite pravo na prigovor. Poduzeće J. van Vliet Zagreb d.o.o. rabi alate za mjerenje i praćenje utjecaja tih e-poruka; jeste li otvorili e-poruku, jeste li kliknuli na poveznicu itd. Ti se alati rabe radi povećanja učinkovitosti kampanja e-porukama i radi boljeg prilagođavanja ponuda tvrtke J. van Vliet Zagreb d.o.o. Vašim osobnim potebama.

Analiza uporabe mrežnih mjesta poduzeća J. van Vliet Zagreb d.o.o.

Možemo se koristiti uslugama trećih strana na svojim mrežnim mjestima radi praćenja, analiziranja i izvješćivanja o uporabi koju izvršavaju posjetitelji našeg mrežnog mjesta. U tu svrhu treće strane koje poduzeću J. van Vliet Zagreb d.o.o. pružaju te usluge mogu prikupljati anonimne podatke o Vašoj uporabi naših mrežnih mjesta, uključujući i Vaše ponašanje na našim mrežnim mjestima ili putem postavljanja kolačića. Zahvaljujući tim podacima možemo pratiti greške u svojim mrežnim mjestima i odrediti kako unaprijediti Vaše korisničko iskustvo na našim mrežnim mjestima. Možete izbrisati kolačiće u postavkama svog preglednika.

Promjene u našim Pravilima zašteti privatnosti

U budućnosti možemo proširiti ili prilagoditi svoja pravila zaštite privatnosti (na primjer, da bismo se prilagodili novi razvojnim trendovima). Stoga preporučujemo da redovito pregledavate naša pravila privatnosti na našim mrežnim mjestima.

Podaci za kontakt poduzeća J. van Vliet Zagreb d.o.o.

Imate pravo poslati zahtjev da biste saznali koje je osobne podatke o Vama pohranilo poduzeće J. van Vliet Zagreb d.o.o. ili ispravili ili izbrisali osobne podatke. Ako imate pitanja ili zahtjeva glede pravila zaštite privatnosti, možete se obratiti poduzeću J. van Vliet Zagreb d.o.o. na adresu e-pošte: info@vanvliet.hr ili na adresu J. van Vliet Zagreb d.o.o., Slavonska avenija 52/, 10000 Zagreb.

Posjetite naše društvene mreže